"giang-hong-ngoc" (Có kết quả)

Xuân Bắc và các nghệ sĩ có hành động cụ thể giúp người dân phòng, tránh dịch virus Corona.