"nuoc-rua-tay" (Có kết quả)

Xuân Bắc và các nghệ sĩ có hành động cụ thể giúp người dân phòng, tránh dịch virus Corona.