"vuong-nhat-bac" (Có kết quả)

Vào năm 2021, Đinh Trạch Nhân cũng từng đưa miệng đi chơi xa về các thành viên khác trong nhóm.