22 trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được đền bù tiền đất theo luật mới nhất: Đó là ai?

Ngày:05/06/2024

22 trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được đền bù tiền đất theo luật mới nhất: Đó là ai?

10:00, Thứ tư 05/06/2024 ( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những trường hợp này bị thu hồi đất những không được nhận tiền đền bù đất ai cũng nên biết rõ.Những trường hợp bị thu hồi đất không được đền bù tiền đất

- Những trường hợp đất được giao không thu tiền sử dụng đất, trừ khi đất nông nghiệp được giao trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp, làm muối hoặc nuôi trồng thủy sản được giao đất nông nghiệp.

- Những trường hợp đất được giao cho tổ chức có thu tiền sử dụng đất nhưng đã được miễn tiền sử dụng đất;

- Những trường hợp đất được cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; hoặc đất cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng đã được miễn tiền thuê đất, trừ khi hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất thuê do chính sách đối với người có công với cách mạng;

- Những trường hợp đất nông nghiệp trong quỹ đất công ích tại xã/phường/thị trấn;

- Những trường hợp đất được khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

22 trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được đền bù tiền đất theo luật mới nhất: Đó là ai?

Ai thu hồi đất nhưng không được đền bù tiền

- Những trường hợp đất được Nhà nước giao cho những tổ chức sau để quản lý: Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng; Tổ chức kinh tế được giao quản lý đất để thực hiện dự án đầu tư BT và các hình thức khác theo quy định; Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước chuyên dùng và đất có mặt nước của các sông; Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã được Nhà nước thu hồi.

- Những trường hợp đất được Nhà nước giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng.

- Những trường hợp đất được Nhà nước giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

- Những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt hành chính về sử dụng đất không đúng mục đích vẫn tiếp tục vi phạm;

- Những trường hợp mà người sử dụng cố ý hủy hoại đất;

- Những trường hợp đất được giao hoặc cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng;

- Những trường hợp đất không được tặng cho, chuyển nhượng theo quy định mà nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng;

- Những trường hợp đất được Nhà nước giao quản lý mà bị lấn, chiếm;

- Những trường hợp đất không được chuyển quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất vì lý do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

- Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định và đã bị xử phạt hành chính mà không chấp hành;

22 trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được đền bù tiền đất theo luật mới nhất: Đó là ai?

Trường hợp bị thu hồi đất không được đền bù tiền

-  Đất trồng rừng, trồng cây không được sử dụng:

- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục;

- Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục;

- Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục;

- Đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà phải đưa đất vào sử dụng.

- Tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, hoặc có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất này có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đã bị phá sản, giải thể, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

- Cá nhân sử dụng đất đã chết và không có người thừa kế;

- Người sử dụng đất tự nguyện trả đất cho Nhà nước;

- Đất được giao/cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn;

- Không đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ:

- Nếu không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì không được bồi thường về đất (thường gọi là sổ đỏ) khi bị Nhà nước thu hồi, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất 2013 như sau:

Nếu đất nông nghiệp đã sử dụng trước 01/7/2004 và người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ thì sẽ được bồi thường trên diện tích đất thực tế đang sử dụng mà không vượt quá hạn mức giao đất theo quy định.

x Chia sẻTheo: giaitri.thoibaovhnt.vn copy linkLink bài gốcTác giả: Min Min

phunutoday.vn

22 trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được đền bù tiền đất theo luật mới nhất: Đó là ai? - Tin Nóng